Faculties & Experts

Faculties and Experts


Faculties of Maths

Sr. No. Name of Faculty Experience Subject
1 Prof. S. R. Mishra 28 Yrs Maths
2 Prof. J. Chandrasekhar 27 Yrs Maths
3 Prof. Virendra Trigunait 13 Yrs Maths
4 Prof. S. V. 14 Yrs Maths
5 Prof. Om Prakash 8 Yrs Maths
6 Prof Sanjay Mishra 20 Yrs Maths
7 Prof. Aekendu Rai 10 Yrs Maths
8 Prof. Devendar Vennu 12 Yrs Maths
9 Prof.Jayant B 10 Yrs Maths
10 Prof.Joheb Khan 5 Yrs Maths
11 Prof. Surya Panchal 3 Yrs Maths
12 Prof. Aarti Singhal 12 Yrs Maths
13 Ashutosh Kataria 4 Yrs Maths
14 Ajay Vishwakarma 5 Yrs Maths
15 Ankur Patni 5 Yrs Maths

Faculties of Physics

Sr. No. Name of Faculty Experience Subject
1 Prof.Rampal Dargar 20 Yrs Physics
2 Prof Rakesh Kumar 10 Yrs Physics
3 Kamal Jangid 15 Yrs Physics
4 Prof. Rutvik Shah 5 Yrs Physics
5 Prof. Neel Shah 5 Yrs Physics
6 Himanshu Thakkar 8 Yrs Physics
7 Mayur Jain 5 Yrs Physics
8 Asish Singhal 3 Yrs Physics
9 Ritesh Chaurasia 3 Yrs Physics
10 Jay Shukla 2 Yrs Physics

Faculties of Chemistry

Sr. No. Name of Faculty Experience Subject
1 Prof. Neeraj Prajapati 20 Yrs Chemistry
3 Prof. Santosh Kumar 15 Yrs Chemistry
4 Niraj Ranjan Bharati 6 Yrs Chemistry
5 Prof. Raj Kumar 15 Yrs Chemistry
6 Prof.Basant Verma 15 Yrs Chemistry
7 Rahul Ranjan 3 Yrs Chemistry
8 Sunil Patidar 3 Yrs Chemistry
9 Niraj Batra 6 Yrs Chemistry
10 Mritunjay Dubay 7 Yrs Chemistry
11 Saurabh Kulkarni 5 Yrs Chemistry
12 Saurabh Nuwal 2 Yrs Chemistry

Faculties of Biology

Sr. No. Name of Faculty Experience Subject
1 Prof. Deepak Sawant 5 Yrs Biology
2 Deepak Kumar Khot 15 Yrs Biology
3 Prof. Vivek Tripathi 10 Yrs Biology
4 Mohit Chaurasia 7 Yrs Biology
5 Namrata Majumdar 4 Yrs Biology
6 Prof. Renu Yadav 15 Yrs Biology
7 Raj Dixit 10 Yrs Biology
8 Rashmi Chawke 5 Yrs Biology

Faculties of Others

Sr. No. Name of Faculty Experience Subject
1 Prof. Pankaj 20 Yrs Social Sci
2 Prof. PS Ma’am 10 Yrs Social Sci
3 Mitali Dighe 30 Yrs English
4 Prof.BD 25 Yrs English
5 Alice Philip 35 Yrs English